Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Ulga podatkowa IP Box

Od 1 stycznia obowiązuje nowa ulga podatkowa Innovation Box/IP Box.

Na czym polega ulga?

Ulga polega na preferencyjnym opodatkowaniu stawką 5% dochodów z tytułu komercjalizacji własności intelektualnej, powstałej w wyniku prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

IP Box ma stanowić zachętę  dla przedsiębiorców do innowacyjności samej w sobie oraz do ochrony i komercjalizowania ich pomysłów Polsce, zwiększenia atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Komercjalizacja w tym przypadku oznacza zarówno czerpanie dochodów ze sprzedaży, jak i pobieranie opłat licencyjnych za udostępnienie swojego produktu lub usługi.

Kto może skorzystać z nowej ulgi?

Innovation Box/IP Box jest skierowana do każdego podmiotu osiągającego dochody z praw własności intelektualnej objętych patentem lub innym prawem ochronnym. Może to być zarówno duże przedsiębiorstwo jak i start-up.

Z prawa do preferencyjnego opodatkowania będą mogli skorzystać podatnicy osiągający dochód z:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej,
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Do skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej, nie jest więc wymagane, aby podmiot korzystający z ulgi był właścicielem tych praw.

Jakie dochody kwalifikują się do IP Box?

Ulga IP Box ma na celu premiowanie dochodów uzyskiwanych z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych praw własności intelektualnej. Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej należą:

 • prawo do wynalazku (patenty),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • autorskie prawo do programu komputerowego,
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Co trzeba zrobić żeby skorzystać z ulgi IP Box?

Aby skorzystać z ulgi należy spełnić następujące warunki:

 • dokonać rejestracji prawa własności intelektualnej w odpowiednim urzędzie,
 • wyodrębnić w księdze przychodów i kosztów dla tych praw,
 • wykazać wszystkie koszty (nie tylko z danego roku podatkowego) poniesionych na wytworzenie lub nabycie prawa własności intelektualnej.

Skutkiem niespełnienia tych wymogów jest konieczność opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych.

IP Box a ulga B+R:

IP Box nie zastępuje funkcjonującej już od kilku lat ulgi badawczo-rozwojowej. Co więcej skorzystanie z jednej preferencji nie wyklucza skorzystania z  drugiej. Odnoszą się one do dwóch różnych kategorii: Ulga badawczo-rozwojowa odnosi się bowiem do kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, natomiast IP Box dotyczy dochodów z praw własności intelektualnej.

Są to zatem odrębne ulgi, które można stosować niezależnie.

Ulga badawczo-rozwojowa jest istotniejsza w fazie rozwoju technologii oraz prac nad innowacyjnym produktem, natomiast w okresie czerpania zysków z innowacji większą rolę będzie ogrywać preferencyjne opodatkowanie dochodu w ramach IP Box.

Opracowanie na podstawie:

https://bit.ly/2ttgi9P