Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Sieć otwartych innowacji

Sieć otwartych innowacji (SOI) to projekt dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Polega na kreowaniu i wspieraniu transakcji transferu technologii do przedsiębiorstw. Grantobiorcami (biorcami technologii) w projekcie będą przedsiębiorcy z sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw.

Formy bezpośredniego wsparcia dla MŚP to:

 • działania brokerów technologii animujące transfer technologii,
 • wsparcie merytoryczne w ramach usług doradczych (polega na przygotowaniu transakcji transferu technologii oraz zaangażowaniu w jego wdrażanie),
 • wsparcie finansowe nabycia prawa własności lub licencji do wykorzystania technologii.

Sieć otwartych innowacji – granty na transfer technologii

Dla kogo: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wkład własny: tak

Kwota wsparcia: 200 tys. EURO

Rodzaj finansowania: grant

Co musisz wiedzieć?

 • Wsparcie finansowe w formie grantu na zakup licencji lub prawa własności intelektualnej do innowacyjnej technologii
 • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 200 tys. euro
 • Konkurs jest otwarty do 31 grudnia 2019 – jego kolejne odsłony podzielone są na miesięczne rundy

Co zyskasz?

Zwycięzcy konkursu otrzymają wsparcie finansowe w formie grantu na zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii.

Grant może być udzielony w ramach:

 •  regionalnej pomocy inwestycyjnej
 •  lub pomocy de minimis.

Można go otrzymać na pokrycie kosztów związanych z nabyciem:

 • patentów,
 • know-how,
 • oraz innych praw własności intelektualnej, tj. zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej), prawa do chronionych odmian roślin, topografia układów scalonych.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Do konkursu możesz przystąpić jeżeli spełniasz poniższe warunki:

 • reprezentujesz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 • prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Polski;
 • wybrana przez Ciebie technologia wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji;
 • możesz pokryć co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych projektu, (maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w programie wynosi 70% kosztów nabycia technologii).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR

Niezależnie od tego, czy starasz się o przyznanie grantu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak i pomocy de minimis, składając wniosek zobowiązujesz się do wdrożenia technologii, czyli do uruchomienia działalności produkcyjnej lub usługowej opartej na tej technologii. Co ważne, koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem.

Jakie są etapy działania?

W formie:

 • elektronicznej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Obsługi Projektów (link do systemu: https://generator.ptt.arp.pl) bez załączników oraz
 • w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie przeprowadzania konkursu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Centrum Bankowo Finansowe – wejście „C”, piętro 4 (recepcja)

Zgłoszenia w konkursie są oceniane w trzech etapach: formalnym I i II stopnia oraz oceny merytorycznej.

Co dalej?

Lista wniosków zakwalifikowanych do podpisania umowy o powierzenie grantu zostanie opublikowana na stronie programu w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia każdej rundy..

Inne ważne informacje o konkursie:

 • Technologia stanowi innowację produktową lub procesową,
 • Wdrożenie technologii musi nastąpić do 31 grudnia 2022 r.,
 • Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące transferu i wdrożenia technologii. Koszt wdrożenia nie jest objęty grantem,
 • Wnioskodawca nie może rozpocząć realizacji Projektu przed dniem złożenia Wniosku,
 • Biorca musi nabyć technologię na warunkach rynkowych od Dawcy niepowiązanego z nim kapitałowo, osobowo bądź faktycznie,
 • Nabywana technologia musi być co najmniej na poziomie TRL 7,
 • Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat,
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu.

Więcej informacji: https://siecotwartychinnowacji.pl/