Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Projekty realizowane

 

PIONIER LAB – LABORATORIUM PREINKUBACJI

 

 • O PROJEKCIE

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie 8 specjalizowanych laboratoriów. Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej realizuje zadania związane z budową LAB 8 – Laboratorium Preinkubacji.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Więcej informacji na stronie Projektu: https://pionier-lab.pionier.net.pl/

 

 • PARTNERZY PROJEKTU

W skład konsorcjum PIONIER-LAB wchodzi 21 Jednostek Wiodących:

 1. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
 4. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Częstochowska
 8. Politechnika Gdańska CI TASK
 9. Politechnika Koszalińska
 10. Politechnika Łódzka
 11. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 12. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 13. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 14. Politechnika Świętokrzyska
 15. Politechnika Wrocławska
 16. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 17. Uniwersytet Opolski
 18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 19. Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 20. Uniwersytet Zielonogórski
 21. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Instytut Badawczy

 

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

 Całkowita wartość projektu:
525 691 452,55zł w tym wartość dofinansowania z UE: 305 541 574,00 zł

Wartość projektu dla Politechniki Świętokrzyskiej:
8 695 934,60 zł w tym wartość dofinansowania z UE: 7 052 400,00 zł

 

 • OKRES REALIZACJI

 Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2023

 

 • OSOBA DO KONTAKTU

Justyna Domagalska– tel. 41 3424471, e-mail: j.domagalska@tu.kielce.pl

 

 

Inkubator Innowacyjności 4.0

 • O PROJEKCIE

Projekt w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, spółką celową UW.

 

 • LIDER PROJEKTU

Liderem projektu realizowanego w ramach konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski.
Więcej informacji na stronie lidera: http://www.uott.uw.edu.pl/informacje-o-projekcie//

 

 • CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

 • OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2022

 

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

Budżet całego projektu wynosi 2 111 111,00 zł, w tym budżet Politechniki Świętokrzyskiej 269 400,00 zł.

 

 • KONKURS NA GRANT

KONKURS NA GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

 

Regulamin konkursu:

Regulamin_III Konkurs na Grant_II 4.0

 • DOKUMENTY APLIKACYJNE NA GRANT

zał_1_Wniosek_Konkurs na Grant_III edycja

zał_2_harmonogram rzeczowo-finansowy

zał_3b_obowiązek informacyjny RODO_PŚk

zał_3a_obowiązek informacyjny RODO_UW

zał_4a_Oświadczenie RODO_UW

zał_4b_oświadczenie RODO_PŚk

zał_5_prezentacja multimedialna

zał_6a_raport okresowy_UW

zał_6b_raport okresowy_PŚk

zał_7_raport końcowy

 • OSOBA DO KONTAKTU

Justyna Domagalska– tel. 41 3424471, e-mail: j.domagalska@tu.kielce.pl

 

Digital Innovation Hub KPT StartUp

 • O PROJEKCIE

 Nazwa skrócona projektu: DIH KPT StartUp

Program: Digital Innovation Hubs Enhanced Learning Programme w ramach HORIZON 2020 (EUC)

 

Projekt zakwalifikowany do realizacji w konkursie na zbudowanie Digital Innovation Hub – konsorcjum wspierającego firmy w procesie cyfryzacji, tj. wprowadzania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w tym w obszarze przemysłu 4.0.

 • LIDER PROJEKTU

Liderem projektu realizowanego w ramach konsorcjum jest Kielecki Park Technologiczny.
Więcej informacji na stronie lidera: http://www.technopark.kielce.pl/pl/projekty/pokaz/32,digital_innovation_hub_kpt_startup

 

 • PARTNERZY PROJEKTU:
 1. Transition Technologies PSC Sp. z o.o.
 2. CABIOMEDE Sp. z o.o.
 3. ELWAS
 4. Satus Starter Sp z o.o.
 5. EMOBIO Sp. z o.o.
 6. Politechnika Świętokrzyska
 • CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie jednolitego podejścia do wspierania firm w dążeniu do innowacyjności w państwach członkowskich UE na poziomie regionalnym, poprzez program coachingu i mentoringu dla tzw. Digital Innovation Hubs (DIH). W ramach wsparcia zapewniany jest coaching w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania finansami oraz innowacjami, dostarczany zarówno w bezpośrednich spotkaniach, jak i zdalnie. Efektem programu będzie stworzenie specyficznego dla danego sektora biznesplanu dla DIH’u, wspierającego transformację cyfrową firm w regionie.

 • OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest przez 10 miesięcy (01.03.2019 r. – 31.12.2019 r.) z możliwością jego kontynuacji. 

 

 • OSOBA DO KONTAKTU

Anna Depczyńska – tel. 41 34 24 319, e-mail: adepczynska@tu.kielce.pl

PANDA 2


 • O PROJEKCIE

Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „PANDA 2” wspiera koszty utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej w ramach realizacji projektów PO IG dofinansowanych w wysokości co najmniej 50 mln zł. Wsparcie finansowe uzyskane przez Politechnikę Świętokrzyską dotyczy laboratoriów doposażonych w latach 2009 – 2014 w ramach wspólnego projektu PŚk i UJK pt.: „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” (MOLAB i INZLAB). Dzięki ogromnym nakładom finansowym z funduszy europejskich kompleksowo zmodernizowano 17 laboratoriów na pięciu wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej oraz 15 laboratoriów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 

 • ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Założeniem programu jest premiowanie za uzyskanie przychodu od podmiotów zewnętrznych z tytułu wykorzystywania przez nich infrastruktury B+R. Pozyskane pieniądze przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych.

 

 • OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest od 30 czerwca 2016 do 31 grudnia 2022 roku.

 

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

Dofinansowanie 2016 : 1 100 779,80 zł z tego:

UJK 539 382,10 zł (49%)

PŚK 561 397,70 zł (51%)

Dofinansowanie 2017 : 823 647,47 zł z tego:

UJK 403 587, 26 zł (49%)

PŚK 420 060, 21 zł (51%)

Dofinansowanie 2018 : 728 055,40 zł z tego:

UJK 356 747,15 zł (49%)

PŚK 371 308,25 zł (51%)

Dofinansowanie 2019 : 1 063 720,69 zł zł z tego:

UJK 521 223,14 zł (49%)

PŚK 542 497,55 zł (51%)

W każdym kolejnym roku realizacji projektu, dofinansowanie będzie uzależnione od przychodów związanych z udostępnianiem posiadanej infrastruktury podmiotom zewnętrznym.

Dofinansowanie 2020 : 882 686,08 zł z tego:

UJK 432 516,18 zł (49%)

PŚK 450 169,90 zł (51%)

 

 • OSOBA DO KONTAKTU

Agnieszka Wszędybył – tel. 41 3424319, e-mail: a.wszedybyl@tu.kielce.pl