Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Oferty Technologiczne

szukaj oferty

Generatory do przydomowych elektrowni wiatrowych

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy  Jednostka naukowa
Patent: PAT.232604

patent: PAT.235129

Umowa licencyjna Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Głównymi elementami małej elektrowni wiatrowej są turbina wiatrowa i generator. Generator zmienia energię mechaniczną uzyskiwaną z turbiny wiatrowej w energię elektryczną, która może być magazynowana w akumulatorach lub może zasilać domowe odbiorniki energii. Opracowane generatory są nowoczesnymi, lekkimi konstrukcjami o znakomitych parametrach technicznych. Uruchomienie ich produkcji może przyczynić się nie tylko do wzrostu liczby przydomowych elektrowni wiatrowych i zwiększenia produkcji czystej energii elektrycznej, ale także do rozwoju i ulepszania konstrukcji maszyn elektrycznych o wyższych sprawnościach spełniając wymogi środowiskowe.

 

Zobacz ofertę
Zobacz zdjęcia do oferty technologicznej

 

 

Przyrząd do badań właściwości mechanicznych modeli wykonanych technologiami przyrostowymi, zwłaszcza modeli odlewniczych

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Patent: PAT.234487 Umowa licencyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Istotą wynalazku jest przyrząd do badań właściwości mechanicznych modeli wykonanych technologiami przyrostowymi, zwłaszcza modeli odlewniczych. Korzystnym skutkiem stosowania wynalazku jest skrócenie czasu oraz ułatwienie procedury pomiarowej prototypów nowych modeli odlewniczych. Ponadto umożliwia zastąpienie kilku przyrządów jednym, co znacznie zwiększa jego uniwersalność. Przyrząd ten ma zastosowanie w przemyśle metalowym, odlewniczym, a także u ośrodkach naukowych i badawczych.

Zobacz ofertę

 

Przepływowa mikroelektrownia wodna

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Zgłoszenie patentowe P.432586 Umowa licencyjna Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Budowa elektrowni wodnej wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych związanych głównie z budową zapory i towarzyszącej jej infrastruktury. Wysokie spiętrzanie wody powoduje zawsze ingerencję w środowisko naturalne rzeki i otaczający ekosystem. Istnieją rozwiązania mikroelektrowni wodnych umieszczanych w nurcie rzeki minimalnie ingerujących w środowisko i produkujących niewielkie ilości energii elektrycznej. Przedstawiana przepływowa mikroelektrownia wodna należy do grupy takich mikroelektrowni lecz różni się od nich w znaczący sposób. Wprowadzone unikalne rozwiązania konstrukcyjne zwiększają jej sprawność, upraszczają budowę i powodują zwiększenie ilości produkowanej energii elektrycznej. Przepływowa mikroelektrownia wodna może być stosowana we wszystkich rzekach o głębokości powyżej 0,4 m. Ilość uzyskiwanej energii elektrycznej jest zależna od prędkości przepływającej wody – przykładowo przy prędkości nurtu 3 m/s mikroelektrownia osiąga ponad 200 W. W celu uzyskania większych mocy należy umieszczać kilka mikroelektrowni równolegle. Gdy rzeka ma małą szerokość zaleca się szeregowe umieszczanie mikroelektrowni w odległości minimum dziesięciu średnic czyli co 3,2 m. Możliwe jest proste zwiększenie skali konstrukcji zwiększające moc mikroelektrowni. Konstrukcja jest owocem wspólnych prac naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Śląskiej. Jest chroniona patentem PL235129 i zgłoszeniem patentowym P.432586.

Zobacz ofertę
Zobacz zdjęcia do oferty technologicznejSposób i urządzenie do spawania obwodowego elementów rurowych skoncentrowanym strumieniem energii

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Zgłoszenie patentowe nr 420708 Umowa licencyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Przedmiotem oferty jest sposób obwodowego spawania rur skoncentrowanym strumieniem energii. Według prezentowanego rozwiązania spawana rura umieszczana jest w przyrządzie który utrzymuje ją współosiowo względem obejmujących ją wokół wzbudników w odległości około 3-5mm pomiędzy wewnętrzna stroną wzbudnika a zewnętrzna ścianką rury. Przyrząd utrzymuje również generator skoncentrowanego strumienia energii w taki sposób, że jego wiązka jest prostopadła do powierzchni elementu rurowego i jej ognisko znajduje się na jego zewnętrznej powierzchni, przy jednoczesnym umożliwieniu ruchu obrotowego spawanego elementu wokół jego własnej osi. Wiązka ta przechodzi przez otwór w środkowej części wzbudnika wykonany specjalnie w tym celu.

Zobacz ofertę

Otrzymanie nowego, płynnego nawozu fosforowego poprzez odzysk tego pierwiastka z popiołu powstałych po spaleniu osadów ściekowych

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Know-how Umowa licencyjna Wydział Inżynierii Środowiska,Geomatyki i Energetyki

Przedmiotem oferty jest rozwiązanie polegające na otrzymaniu z popiołów (powstałych po spaleniu osadów ściekowych) płynnego nawozu fosforowego. Rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu jako ekstrahentów głównie chelatów potasowych, co zapewni obecność w otrzymanym nawozie ważnych makroelementów (K, P). Zarówno fosfor jak i potas występują w nawozie w postaci biodostępnej. Sam proces ekstrakcji fosforu nie wymaga zastosowania skomplikowanych linii technologicznych i może zachodzić już w temperaturze pokojowej.

Zobacz ofertę

Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Decyzja nr 127019 o udzieleniu prawa ochronnego na wzór
użytkowy
Umowa licencyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Przedmiotem oferty jest urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi, których czynnikiem sprawczym są drgania membrany. Generowane, zmodulowanie oraz skupione fale akustyczne o niskiej częstotliwości i dużej mocy można skutecznie wykorzystywać do gaszenia płomieni. Kulista fala dźwiękowa zwiększa prędkość ruchu cząsteczek zawartych w powietrzu na krawędzi płomieni, przez co zmniejsza obszar na którym występuje spalanie. W konsekwencji płomienie są osłabiane, aż do ich wygaszenia. Urządzenie można stosować, do gaszenia pożarów różnych klas, gdyż fale akustyczne przenikają zarówna przez ciała stałe, ciecze jak i gazy. Urządzenie stanowi odpowiedz na poszukiwanie nowych rozwiązań do gaszenia pożarów.

Zobacz ofertę

Modułowa oprawka narzędziowa z inteligentnym systemem tłumienia drgań

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Zgłoszenia patentowe nr 423999 Umowa licencyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Oprawka narzędziowa z inteligentnym systemem tłumienia drgań jest zbudowana z kilku modułów, które można łączyć w różnych wariantach. Bazowym modułem opracowanego rozwiązania jest korpus o konstrukcji jednolitej lub hybrydowej (stal + włókno węglowe). Korpus pełni rolę elementu nośnego, na którym zamocowany jest wymienny moduł w postaci głowicy z płytką skrawającą. Wymienna głowica umożliwia stosowanie płytek skrawających o różnym kształcie i kącie przystawienia. Wewnątrz korpusu zamontowany jest przesuwany osiowo moduł tłumienia drgań składający się z masy tłumiącej, pełniącej funkcję źródła pola elektromagnetycznego, oddziałującego na otaczającą go ciecz magnetoreologiczną. Moduł tłumienia drgań ma możliwość osiowej zmiany położenia (zmiany środka ciężkości narzędzia), która może być realizowania manualnie lub za pomocą silnika krokowego. W korpusie narzędzia zamontowany jest czujnik przekazujący informację o drganiach narzędzia do systemu sterowania, który redukuje drgania narzędzia do minimalnego poziomu.

Zobacz ofertę

Zobacz zdjęcia do oferty

Głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych wyposażona w układ mieszający i system osłony gazowej

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Zgłoszenia patentowe nr 423351 Umowa licencyjna Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Przedmiotem oferty jest głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych, posiadająca obudowę wyposażoną w króciec do podawania masy budulcowej oraz króćce do podawania płynnych dodatków. W obudowie osadzone jest obrotowo mieszadło, przy użyciu którego następuje wymieszanie płynnej masy budulcowej z płynnymi dodatkami wpływającymi na właściwości mieszanki. Dodatkowo, do dolnej części obudowy zamocowana jest dysza wyposażona w króciec dostarczający gaz osłonowy, który powoduje szybsze utwardzenie mieszanki wytłaczanej z głowicy.

Zobacz ofertę

Bezszczotkowy silnik z czujnikami optycznymi

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Patent: PAT.70107 Umowa licencyjna/ umowa sprzedaży Wydział Inżynierii Środowiska,Geomatyki i Energetyki

Będący przedmiotem oferty silnik wyróżnia się wśród silników bezszczotkowych dużą precyzją określenia pozycji wału w stosunku do stojana. Dokładność ta została osiągnięta dzięki zastosowaniu czujników optycznych transoptorów szczelinowych, przysłanianych odpowiednio ukształtowaną przesłoną. Precyzyjne określenie położenia wału silnika pozwala w procesie sterowania dokładnie regulować prędkość i położenie, dlatego silniki tego typu używane są np. w serwonapędach medycznych.

Zobacz ofertę

Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Patent: PAT.219042 Umowa licencyjna niewyłączna Wydział Budownictwa i Architektury

Prezentowane rozwiązanie dotyczy sposobu wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej typu betonu asfaltowego w obniżonej temperaturze w technologii asfaltu spienionego, przeznaczonej na warstwę wiążącą nawierzchni drogowej. Lepiszcze przed procesem spieniania dodatkiem niewielkiej ilości wody modyfikowane jest woskiem syntetycznym Fischera-Tropscha (F-T) w ilości od 2,0% do 3,5% (m/m), co pozwala uzyskać parametry fizykomechaniczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wysokim poziomie. Beton asfaltowy z asfaltem spienionym modyfikowanym woskiem F-T charakteryzuje się większą odpornością na oddziaływanie wody oraz na powstawanie deformacji trwałych (kolein) w porównaniu do mieszanki wytwarzanej w sposób tradycyjny (metodą „na gorąco”).

Zobacz ofertę

Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Patent: PAT.214768 Umowa licencyjna niewyłączna Wydział Budownictwa i Architektury

Przedmiotem oferty jest sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego, w którym do rekonstruowanej podbudowy dodaje się wapna i cementu, a także doziarniającego kruszywa łamanego, a następnie dozuje się asfalt spieniony. Innowacyjność prezentowanej technologii polega na tym, że do recyklowanej mieszanki mineralnej dodaje się pyłów lotnych frakcji poniżej 0,063 mm w ilości od 5% do 20% wagowych. W przypadku wykonywania recyklingu metodą na miejscu, na powierzchni recyklowanej drogi rozkłada się kruszywo doziarniające oraz warstwę wapna, cementu i pyłów lotnych. Spoiwo (cement, wapno) rozkłada się z dokładnością do 15% w stosunku do założonego jednostkowego zużycia. Dodatek do mieszanki mineralnej recyklowanej podbudowy pyłów, powoduje to, że w czasie dozowania do niej asfaltu spienionego następuje proces otaczania tych ziaren przez asfalt spieniony. W ten sposób kształtuje się struktura wewnętrzna recyklowanego materiału w technologii asfaltu spienionego.

Zobacz ofertę

Technologia budowy stropodachów do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Patent: PAT.202436 Umowa licencyjna Wydział Budownictwa i Architektury

Stropodach do pozyskiwania energii cieplnej według opracowanej technologii charakteryzuje się tym, że na stropie ostatniej kondygnacji budynku, na której znajduje się paroizolacja i warstwa izolacji termicznej umieszcza się konstrukcję absorbera z blachy fałdowej lub falistej. W pewnej odległości nad absorberem umieszcza się (np. na rusztowej konstrukcji nośnej) przegrodę przezroczystą z szyb zespolonych, która stanowi pokrycie dachu. Absorber z przegrodą przezroczystą oraz ściankami osłonowymi (kolankowymi) zamykają przestrzeń wewnętrzną stropodachu. Przestrzeń ta służy do akumulacji, chwilowego magazynowania i transportu ciepła wraz z zawartym w niej ogrzanym powietrzem lub innym gazem. W zamkniętej i izolowanej termicznie przestrzenni stropodachu może być umieszczona dodatkowa przegroda przezroczysta szklana ograniczająca ogrzewaną przestrzeń oraz zmniejszająca straty cieplne przez przenikanie i konwekcję. Absorbery mogą być zaopatrzone w przewody cyrkulacyjne zawierające ciecz grzewczą.

Zobacz ofertę

Niskoemisyjny układ prostownikowy

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Patenty: PAT.217604, PAT.217606 Umowa licencyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Niskoemisyjny prostownik diodowy charakteryzuje się bliskim zeru współczynnikiem THDi oddziaływania na sieć zasilającą. Innowacyjną cechą rozwiązania jest topologia układu dwunastopulsowego, która została uzupełniona rozwiązaniem aktywnego modulatora prądu po stronie DC, gwarantującym redukcję wyższych harmonicznych z poziomu ok. 15 % generowanych przez klasyczny układ dwunastopulsowy do poziomu ok. 1%. Idea proponowanego rozwiązania polega na naprzemiennym obciążaniu mostków składowych układu. Rozbalansowanie obciążenia tych mostków realizowane jest za pomocą prądu modulującego o częstotliwości 6f1 (przy czym f1 – częstotliwość sieci zasilającej AC).

Zobacz ofertę


Zastosowanie zeolitu jako materiału ściernego do budowy innowacyjnych narzędzi ściernych

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Know-how  Umowa licencyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Przedmiotem oferty jest rozwiązanie polegające  na zastosowanie ziaren zeolitu – naturalnego minerału o budowie mikrokrystalicznej – do wytwarzania kształtek ściernych, wykorzystywanych w produkcji innowacyjnych narzędzi ściernych na bazie surowców naturalnych.  Można wykorzystywać wszystkie frakcje powstałe w procesie przetwarzania zeolitu – od postaci kruszywa o granulacji od kilku do kilkudziesięciu milimetrów aż do pyłów stanowiących komponenty past polerskich.

Zobacz ofertę


Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Patent: PAT.214215 Umowa licencyjna Wydział Inżynierii Środowiska,Geomatyki i Energetyki

Przedmiotem oferty jest innowacyjna metoda oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych, w której wykorzystuje się reakcję Fentona. Do odcieków, po dodaniu reagentów, dodaje się stałe produkty spalania, popiół ze spalania węgla kamiennego i/lub brunatnego i/lub popiół ze spalania biomasy. Jako stały produkt spalania stosuje się także popiół i/lub żużel ze spalania komunalnych osadów ściekowych, przy czym żużel ze spalania komunalnych osadów ściekowych przed dodaniem do odcieków ze składowisk odpadów komunalnych doprowadza się do frakcji < 1,0 mm.

Zobacz ofertę

Sposób otrzymywania powłok dwutlenku tytanu

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Zgłoszenia patentowe nr 417847 Umowa licencyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Przedmiotem opisu jest sposób otrzymywania powłok dwutlenku tytanu (TiO2) stanowiącego mieszaninę rutylu i anatazu. W etapie pierwszym, w oparciu o metodę zol-żel wytworzony zostaje prefabrykat o odpowiednim składzie chemicznym i fazowym. W drugim etapie, wykorzystując oddziaływanie promieniowania laserowego o ściśle zdefiniowanych parametrach, wytwarzany zostaje produkt finalny. Opracowany sposób pozwala na zastosowanie, jako podłoży, materiałów o temperaturze topnienia rzędu 160oC. Umożliwi to m.in. wykorzystywanie jako podłoży także tworzyw sztucznych.

Zobacz ofertę


Urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Patent: PAT.222173 Umowa licencyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Przedmiotem oferty jest urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych. Elementem składowym jest tłoczysko z magnesami trwałymi umieszczonymi w cylindrze, złożonym z pierścieni i obudowy ferromagnetycznej oraz cewek. Cewki mogą być połączone szeregowo lub równolegle i są dołączone do odbiornika energii elektrycznej. Odbiornikiem energii elektrycznej może być akumulator, kondensator lub przetwornica energoelektroniczna. Grubości magnesów pierścieniowych oraz pierścieni ferromagnetycznych
i cewek pierścieniowych są jednakowe.

Zobacz ofertę


Kijek, zwłaszcza do Nordic Walking

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Patent: PAT.126889 Umowa licencyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Rozwiązanie przedstawia kijek z rękojeścią przystosowaną do przechowywania dodatkowych akcesoriów, gdy nie ma potrzeby ich stosowania na danym typie terenu. Rękojeść ma nagwintowany otwór, w który wkręcany jest talerzyk, natomiast w dnie otworu rękojeści znajduje się trzpień, na który nakładana jest wymienna stopka. Rozwiązanie determinuje również inną budowę talerzyków od tych stosowanych powszechnie.

Zobacz ofertę

Sposób zagospodarowania odpadów z biomasy

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Zgłoszenie patentowe nr 424074 Umowa licencyjna Wydział Inżynierii Środowiska,Geomatyki i Energetyki

Przedmiotem oferty jest sposób zagospodarowania popiołów z biomasy, polegający na dodaniu go jako komponentu do produkcji paliwa alternatywnego.
Popiół z biomasy, charakteryzujący się wyższą zawartością metali ciężkich nie może być wykorzystywany rolniczo. W praktyce taki popiół jest składowany na terenach przynależnych do zakładu spalającego biomasę. Dodawanie popiołu z biomasy do produkcji paliwa jest szansą na zagospodarowanie uciążliwych odpadów przemysłowych, które nie znajdują zastosowania na rynku.

Zobacz ofertę

Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Zgłoszenie patentowe nr 417047 Umowa licencyjna Wydział Inżynierii Środowiska,Geomatyki i Energetyki

Przedmiotem oferty jest hydrogenerator składający sięz turbiny wodnej i generatora, przeznaczony do przepływów rzędu 0,2 m³/s oraz spiętrzeń wody ok. 2 m. Do łożyskowania turbiny, niezależnego od łożyskowania generatora, zastosowano łożyska ceramiczne, smarowane wodą (co umożliwia rezygnację z uszczelnień ruchowych). Łopatki wirnika o profilu NACA 2412 wykonano
z aluminium stopowego PA6. W przeprowadzanych testach turbina o mocy ok. 1 kW osiągnęła ponad 80 proc. sprawność.

Zobacz ofertę

Układ generacji sygnałów zwłaszcza w elektroterapii

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Patent: PAT.228228 Umowa licencyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Przedmiotem wynalazku jest układ generacji sygnałów, zwłaszcza do zastosowań w elektroterapii.
Możliwość kontrolowanego stosowania efektów niestymulacyjnych zależy od parametrów generowanych sygnałów terapeutycznych. Generowane sygnały powinny w jak największym stopniu odwzorowywać krzywą progową wrażliwości człowieka na prąd w określonym zakresie częstotliwości, ponieważ przekroczenie wartości progowych może spowodować, że terapia będzie uciążliwa dla pacjenta.

Zobacz ofertę

Optyczny czujnik wodoru

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Patent: PAT. 223703 Umowa licencyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Przedmiotem oferty jest optyczny czujnik wodoru, zawierający warstwę aktywną naniesioną na odbijające podłoże umieszczone w obudowie, w którym światło jest doprowadzane i odprowadzane światłowodami. Warstwę aktywną stanowi nanokompozytowa warstwa węglowo-palladowa, zbudowana z nanoziaren palladu osadzonych w matrycy, stanowiącej jedną z alotropowych odmian węgla. Korzystnie, aktywna warstwa naniesiona jest na taśmę metalową lub na podłoże wykonane z kryształu nieprzezroczystego dla promieniowania podczerwieni.
Optyczny czujnik wodoru według wynalazku wykorzystuje zmiany wartości współczynników pochłaniania i odbicia aktywnej warstwy nanokompozytu węglowo–palladowego w zakresie średniej podczerwieni od około 1300cm-1 do około 700cm-1 (około 8 μm – 14μm). Stopień grafityzacji warstwy aktywnej zależy od parametrów technologicznych procesu ich wytwarzania.

Zobacz ofertę

Przyrząd do cięcia linek, zwłaszcza linek skręcanych

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Zgłoszenie patentowe nr 417179 Umowa licencyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz przyrząd do cięcia linek skręcanych skoncentrowanym strumieniem energii (np. wiązką laserową).
Sposób polega na tym, że linkę skręcaną umieszcza się wolnym końcem w specjalnym przyrządzie poprzez przewleczenie jej przez co najmniej dwa gniazda znajdujące się w uchwycie przyrządu. Docelowa długość linki ustalana jest na podstawie wskazań czujnika końca linki. Tak przewleczona linka jest naprężana odpowiednią siłą, aż do całkowitego wyprostowania na danym odcinku. Na tak umiejscowioną i naprężoną linkę kieruje się zogniskowany skoncentrowany strumień energii. Na skutek oddziaływania strumienia energii z materiałem dochodzi do jego stopienia, a w efekcie do przerwania ciągłości linki. Na skutek szybkich czasów nagrzewania i chłodzenia dochodzi do powstania na końcu linki zastygniętej kropli materiału, co prowadzi do zabezpieczenia końcówki przed dalszym samorozplataniem

Zobacz ofertę

Aspirator do nosa

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Patent: PAT.225473 Sprzedaż praw, umowa licencyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Przedmiotem wynalazku jest zawór, który zabezpiecza przed nadmiernym ciągiem powietrza. Aspirator stosowany jest jako urządzenie medyczne służące do usuwania wydzielin nosowych u małych dzieci. Typowy aspirator składa się z kilku istotnych części: ustnika, wężyka, zbiornika, końcówki aspiratora.Nie posiada on żadnego zabezpieczenia przed niewłaściwym użyciem polegającym na wywołaniu zbyt dużego podciśnienia mogącego uszkodzić błony nosowe dziecka.Zaproponowane w wynalazku rozwiązanie eliminuje opisaną wadę poprzez zastosowanie specjalnego zaworu umiejscowionego przed ustnikiem.

Zobacz ofertę

Transmultipleksacja alternatywną metodą równoczesnego przesyłania zintegrowanych informacji

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Know-how Umowa licencyjna, start-up Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Przedmiotem oferty jest nowatorski system kodowania informacji oparty na teorii transmultipleksacji sygnałów. Metoda ta polega na równoległym łączeniu wielu strumieni sygnałów cyfrowych np. z cyfrowych czujników pomiarowych lub innych źródeł informacji do postaci sygnału wspólnego transmitowanego pojedynczym kanałem komunikacyjnym o właściwościach sygnału zaszyfrowanego.Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się oszczędnością zajmowanego pasma częstotliwości w kontekście takiej samej liczby transmitowanych niezależnych sygnałów cyfrowych oddzielnymi kanałami komunikacyjnymi.

Zobacz ofertę

Wałek dwustronnie zawieszony magnetycznie z naciągiem osiowym, pełniący funkcję łożyska magnetycznego

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Patent: PAT.229714 Umowa licencyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Przedmiotem oferty jest produkt w postaci Wałka Dwustronnie Zawieszonego Magnetycznie z Naciągiem Osiowym (WDZMzNO), który zapewnia wyższą wydajność pracy urządzeń wirujących ze względu na brak tarcia, co jest zrealizowane poprzez połączenie dwustronnego zawieszenia magnetycznego z naciągiem poosiowym wału.Z uwagi na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz to, że konstrukcja hybrydowego łożyska magnetycznego została niedawno opracowana i zgłoszona do ochrony patentowej można stwierdzić, że jest to produkt innowacyjny w skali Europy i nie występuje jeszcze
w sprzedaży.

Zobacz ofertę

Sposób i urządzenie do jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
Zgłoszenie patentowe nr 421537 Umowa licencyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Przedmiotem oferty jest sposób jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych i urządzenie do jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych o stałym przekroju, szczególnie ze stopów żarowytrzymałych typu Inconel oraz z żarowytrzymałych stali martenzytycznych. Profile wykonywane tą technologią stosowane są zwłaszcza w przemyśle lotniczym oraz kosmicznym jako elementy przepływowych silników turbośmigłowych i odrzutowych.

Zobacz ofertę

Pianki metaliczne

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Patent: PAT.199720 Umowa licencyjna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Przedmiotem oferty są pianki metaliczne, czyli materiały o wysokiej porowatości, w granicach od 40% do 80% objętości. Łączą w sobie wiele cech, takich jak absorbowanie energii, przepuszczalność płynów, zdolność do tłumienia fal, niska przewodność cieplna – dobre właściwości izolacyjne.Do wytwarzania struktury pianek stosuje się mieszaninę proszków materiałów metalicznych i ich tlenków. Technologia produkcji charakteryzuje się tym, że materiał struktury poddaje się procesowi redukcji, spiekania i rekrystalizacji w kontrolowanych atmosferach redukujących.

Zobacz ofertę

Układ do transmisji danych

Ochrona prawna Proponowana forma współpracy Jednostka naukowa
 Patent: PAT.229198 Umowa licencyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Przedmiotem oferty jest rozwiązanie wypełniające przestrzeń pomiędzy standardowymi urządzeniami typu pendrive i dedykowanymi programami do obsługi dysków sieciowych (w chmurze). W stosunku do urządzeń typu pendrive, przewagą rozwiązania jest bezpieczne przechowywanie danych na serwerach oraz możliwość dynamicznej zmiany dostępnej pamięci. W przeciwieństwie zaś do programowej obsługi dysków sieciowych, rozwiązanie nie wymaga specjalnego oprogramowania po stronie hosta USB do jego obsługi. Rozwiązanie opracowane przez twórców wyróżnia się niestandardowym układem połączeń pomiędzy procesorem, układem DMA, szyną USB, pamięcią masową i urządzeniami wejścia/ wyjścia oraz zmienioną kolejnością komunikacji pomiędzy wymienionymi komponentami.

Zobacz ofertę