Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Oferta dla studenta

Studencie! Jeśli masz pomysł na innowacyjne rozwiązanie i zastanawiasz się, jak go zrealizować, Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej („OTT PŚk”) jest gotowy Ci w tym pomóc.

 

Chcesz skomercjalizować swoje wyniki badań?

Nie wiesz, jak chronić swoje rozwiązanie?

Na te i wiele innych pytań jesteśmy w stanie udzielić Ci odpowiedzi, a co więcej, podjąć konkretne działania, które przybliżą Cię do celu.

 

Nasza jednostka koncentruje się na działaniach dążących do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, jak też na wsparciu przedsiębiorczości akademickiej.
Należy podkreślić, że wspieramy twórców na wszystkich etapach współpracy z przedsiębiorcą i oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

1. Informowania o możliwościach ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych.

2. Obsługi organizacyjno i formalno-prawnej umów licencyjnych, sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej.

 

Ponadto, pomożemy Ci określić potencjał komercyjny Twojego rozwiązania z uwzględnieniem jego innowacyjności i przewag konkurencyjnych, przygotujemy ofertę technologiczną oraz przeprowadzimy proces komercjalizacji.

 

Zwróć uwagę!

Bądź świadomym swoich praw i obowiązków. Twoje prawa w zakresie własności intelektualnej w relacji z uczelnią wyższą, są szczegółowo określone.

W świetle „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji” z dnia 25 marca 2015r. („Regulamin”) postanowienia dotyczące studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio wobec słuchaczy studiów podyplomowych oraz stażystów i stypendystów Politechniki.

 

Studentom i doktorantom przysługują:

1. prawa autorskie osobiste do wszystkich dóbr intelektualnych, o których mowa w regulaminie.

2. autorskie prawa majątkowe do dóbr intelektualnych niebędących pracowniczymi wynikami badań naukowych lub pracowniczymi wynikami prac rozwojowych

 

Studenci i doktoranci zobowiązani są do:

1. przekazywania Politechnice informacji o wynikach swoich badań naukowych lub prac rozwojowych,

2. przekazywania Politechnice informacji na temat know-how związanego z tymi wynikami.

 

Przy czym należy pamiętać, że spełnienie tego obowiązku informacyjnego nie daje podstaw do eksploatacji zgłoszonych dóbr przez Politechnikę. Jednakże OTT PŚk może pomóc w komercjalizacji tych rozwiązań w przypadku przekazania Politechnice przez twórcę części praw do wynalazku.

Odrębna regulacja dotyczy pracy dyplomowej studenta i doktoranta, gdzie prawa autorskie osobiste i majątkowe zostają przy studencie, a Politechnika nabywa jedynie prawo do pierwszeństwa publikacji, które wygasa po 6 miesiącach od daty obrony (patrz: Art. 15a Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

W szczególnych przypadkach Politechnice mogą przysługiwać prawa własności intelektualnej na rozwiązania opisane w wyżej wymienionych pracach, jeżeli powstały one w wyniku umowy łączącej studenta i uczelnię.