Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Oferta dla naukowca

Chcesz skomercjalizować wyniki prac badawczych?

Wykonujesz prace badawcze na zlecenie przemysłu?

Zastanawiasz się jak skutecznie chronić opracowane rozwiązanie?

 

Jako Ośrodek Transferu Technologii, jesteśmy jednostką odpowiedzialną za budowę uczelnianego systemu transferu technologii oraz zarządzanie własnością intelektualną.

Pomożemy Ci zbudować platformę dialogu i współpracy z biznesem, tworząc tym samym warunki do efektywniejszego przepływu informacji i technologii.

Nasze działania w tym zakresie obejmują w szczególności:

  1. Dokonanie ogólnej oceny zdolności komercjalizacyjnej dobra intelektualnego oraz możliwości jego wykorzystania.
  2. Poszukiwanie partnerów biznesowych.
  3. Budowę partnerstwa różnych podmiotów (publicznych i prywatnych).
  4. Wspieranie na wszystkich etapach współpracy z przedsiębiorcą w zakresie realizacji prac zleconych.

Pamiętaj, że rozmowy o komercjalizacji można rozpocząć na każdym etapie badań. Ośrodek służy radą i pomocą na każdym poziomie zaawansowania prac.

Oferujemy także doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną, w tym:

  1. Informowanie o możliwościach ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych.
  2. Obsługę organizacyjną i formalno-prawną umów licencyjnych, sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej

Jednym z kluczowych etapów procesu komercjalizacji, jest przedstawienie oferty technologicznej konkretnego rozwiązania. We współpracy z twórcami, po określeniu przewagi konkurencyjności oraz innowacyjności, przygotowujemy ofertę kierowaną do przemysłu.

 

Jako twórca, pamiętaj aby jak najskuteczniej zabezpieczyć swoje rozwiązania, które nie są jeszcze chronione. Rozwiązaniem w tym przypadku, będzie umowa o zachowaniu poufności, której wzór możemy dla Ciebie przygotować. Z wykorzystaniem jej, możesz skutecznie prowadzić rozmowy  z przemysłem, nie narażając się na utratę innowacyjności swojego pomysłu.

 

Zgodnie z art. 86f Prawo o szkolnictwie wyższym. oraz ,,Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji’ Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 marca 2015 r., pracownikowi przysługuje 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Politechnikę.